lyskastere_1200x600.jpg

Fra Akershus Amatørteaterråd til Viken Teaterråd

ATR ble etablert av 12 amatørteatergrupper i Akershus 29. mai 2007. Teatergruppene ønsket å bygge opp en interesseorganisasjon for å fremme deres saker og behov. Styret ordnet formaliteter og søkte driftsmidler hos Akershus Fylkeskommune.

Flere av initiativtagerne hadde lang fartstid i etablerte teatergrupper og organisasjoner som 4H, Bygdeungdomslaget m.m. Avdelingen for regional utvikling i Akershus Fylkeskommune kjente godt til teatermiljøet i fylke gjennom en egen støtteordningen for amatørteaterproduksjon. Det gode samarbeidet med regional avdelingen i fylkeskommunen var forutsetningen for å kunne etablere ATR.

I 2008 flytting ATR inn i nye kontorer på Strømmen sammen med 4 andre fylkesorganisasjoner. ATR arvet kontorutstyr etter nedlagte Akershus Amatørteaterverksted. Med stor hjelp fra ABUR og andre ble 6 kontoret og to lagre ryddet ned etter Akershus Amatørteaterverksted. All amatørteateraktiviteten og historien helt tilbake til 1980 en sikret i et eget arkiv hos ATR.

I 2009 utvidet ATR nettside sin der aktuell informasjon skulle være lett tilgjengelige. ATR fordoblet medlemstallene, og ATR følte de ble godt mottatt fra mange hold og av sine egne.
ATR ønsket seg en fast drift av organisasjonen, fordi det var nå mye man ville få utrettet. På høsten i 2010 ansetter styret en daglig leder. Samme høst utarbeider ATR en utvidet amatørteaterrapport til fylkeskommunen. ATR holdt denne høsten, samme med Røde Kors i Akershus, et felles foredrag i EU om mobilisering av frivillighet.

I 2011 ble ATR fylkesledd i Norsk Teaterråd. Med en ansatt på kontoret kunne aktiviteten økes på å skaffe medlemmene fellesordninger, veiledning, og informasjon. Hovedfokus ble på å etablere faste sonemøter for medlemmer i tre regioner . Sonemøtene er et fora der teatergruppene selv kunne påvirke hva ATR skulle være fremover, samtidig fikk ATR anledning til å informert teatergruppene om hvor de kan søke støtte, finne manus m.m. Medlemstallet i ATR økte.

Med en fast ansatt kunne ATR begynne ha seminar. ATR begynte med et seminar for spel på Olavsgaard, der de fleste spelene i Akershus var representert. ATR fokuserte på nettsideutvidelse, medlem service, informasjon, rabattordninger, sommerleir, representasjon og medlemsverving.  ATR ledet an politiske diskusjoner med Norsk Teaterråd, Norsk Amatørteaterforbund, UKM, Asker og Bærum Budstikke, Norsk Dramatikerforbund, TONO, og Akershus Teater. Samarbeidet med fylkeskommunen fortsatte med at ATR fikk være med å lage frivillighetsdagen i 2011 for Akershus fylkeskommune.

Arbeidet i 2012 begynte med et seminar om sponsing med de fremste professorene i landet på feltet fra BI, Art&Business, og Institutt for Ibsen-forskning. Resten av 2012 skal ATR bruke på å utvide nettsiden med et utvekslingsfora for scenografi og kostymer, holde sonemøter, og lage en egen undersøkelse om amatørteatrenes kulturhusbruk.

Våren 2012 hadde ATR hatt et tett samarbeid med fylkeskommunen med utgivelse av dette dokumentet om amatørteater i Akershus. Dokumentasjonene, registreringen og systematiseringen er unikt for landet og for teatervitenskapelig forskning på amatørteater.

I 2013 begynte arbeidet med å få å gi medlemmen et forsikringingstilbud, muligheter til å søke forenklet momsrefusjon og tilgang til voksenopplæringsmidler.  I utgangen av 2014 hadde ATR alle tre tingene i orden for våre medlemmer: Voksenopplæringmidler gjennom Folkeuniversitetet, et forsikringstilbud gjennom Gjensidige og momsrefusjon gjennom Norsk Teaterråd. Samtidig dele vi ut våre teatermidler og sender teatergrupper ut å spille underholdning i sosiale instistusjoner (et oppdrag fra fylkeskommunen). 2013 var preget av full fokus på å fremheve behovet for lokaler til teatergrupper til øvelse, lager og spill. ATR lagde en undersøkelse på dette blandt medlemsgruppene våre.

2014 ble preget av at vår hovedorganisasjon Norsk Teaterråd fikk ettersyn fra kulturdepartementet. Dette endte til slutt med at flere organisasjoner meldte seg ut i desember 2014. Det var 12 organisasjoner og 8 fylkesledd igjen i 2015. Dessverre har Norsk Teaterråd fått negativ respons på sine søknader og brev til departementet. DRAMAS, Frifond Teater og andre ordninger måtte reddes og overflyttes til andre.

I 2015 ble det opprettet to samarbeidspartnerskap innen teaterorganisasjoner i Norge. Det er Scenefolk og Teateralliansen. Medlemsorganisasjonen Norsk Teaterråd ble lagt ned og avviklet i desember 2015, og dermed mistet Akershus Amatørteater en medlemsorganisasjon å være medlem i.

I 2016 jobber ATR videre og har et klart oppsving videre i Akershus. Nytt i ATR 2016 er at vi har mottatt flere fylkesmidler til utdeling. Dette tilbudet er svært populært bland amatørteaterne. Daglig leder går inn i en 100% stilling fra og med januar 2016.

2017  - ATR hadde 10 års jublileum! Det ble feiret i januar 2018 på Engebret i Oslo der alle medlemmene blir bedt til middag. ATR ble med å etablerer Nettverk for regionale teaterråd 4. september 2017. Det er et fagforum av 6 teaterråd i Norge, og en base for felles informasjon ut tll våre teatergrupper. Forsker Arne Holm skrive en rapport for Kulturdepartementet om amatørteaterfeltet. Dette ble et år med frustrasjon over nasjonale ordninger og organisering som ikke fungerte. Men ATR har til daglig en hyggelig og jevn flyt av henvendelser om manus, rettigheter, kontrakter, fagspørsmål m.m. fra teatergrupper. ATR prøver å informere om ting som anngår feltet. ATR lagde en brosjyre om dramatikk og voksenopplæringsmidler. Hovedfokus  lå på problematikken rundt rom for lager, øvelse og fremvisning for amatørteater.

2018 - Akershus Amatørteaterråd begynte å forberede seg til at Akesrhus Amatørteaterråd skal bli en del av Viken Fylkeskommune i 2020. Vi ble med i Viken Teaterforum sammen med Buskerud Teater og Østfold Kulturutvikling. Vi begynte med et tettere samarbeid med andre frivillige organsiasjonene i Akershus og holdt sammen konferansen: « I støpeskjeen» . Staten gir i 2018 ut både en ny kulturmelding og frivillighetsmelding. ATR forsetter med mva-refusjon, voksenopplæringsmidler, teaterkurs på sommerleir i Follo, Tekpool for utleie av lys og lyd, underholding i sosisale instistusjoner, og vi deler ut teatermidler med et toppår med 90 søknader. Vi gir ut ny brosjyre for HVEM,HVA, HVOR og en MeToo-brosjyre. ATR startet opp en utveklingsgruppe for scenografi, kostyme og revisitter på facebook.

2019 - Søknadsordningene for amatørteater flyttes til Norsk Kulturråd. Nytt av året er at teatergrupper får søke på musikkutstyrsordningen til eget utstyr, og i tillegg blir det lansert en ny lavteskelordning for teatergrupper i Norsk Kulturråd. ATR lansere Teaterbasen.no - en utvekslingsplass for oppkjøpere og forstillinger av teatergrupper. ATR forbereder oss for samarbeid i Viken, og samarb eidet tett med idrett, musikk, barne- og ungdomsråd, VOFO og Kunstforeningene i Akershus. ATR lagde på høsen, sammen med Buskerud Teater og Norske Historiske Spel, en nasjonal teaterkonferanse påGardemoen med 53 deltagere fra hele landet. Vi hadde tett samarbeid med Buskerud Teater. Vi utlyste revydoktor fra Norsk Revysenter i hele Viken for voksne revygrupper. Vi telte og registrerte opp 400 teatergrupper i Viken, og jobbet med å fylle opp brukere av teaterbasen.no.

2020 - Vi ble Viken Teaterråd fra 1. januar i et nytt fylke som geografisk strekker seg fra Gol til Eidsvoll til Halden. Vi kartla til sammen rundt 400 teateraktiviteter i 51 kommuner. Buskerud og Østfold manglet egne regionale interesseorganisasjoner for amatørteater. FN sine bærekraftmål ble lå til grunn i alle plandokument i Viken og ble en rettesnor for vårt videre arbeid i Viken Teaterråd. Vi fortsatte driften nesten helt lik før, men med en bredere nedslagsfelt, og uten større rammer. Koronaen slo ned mars 2020 - og i løpet av året satt vi i gang 10 koronatiltak for å informere og veilede teatergrupper. Revydoktoren ble satt i gang, men var vanskelig å få til i revygruppene for voksne som ikke fikk lov til å møtes. Det ble ferdig i 2021. Men vi gjennomførte vår årlige Teaterkonferanse og Frivillighetskonferanse med begrenset antall deltagere. Vi fokuserte på TEATERNYTT, fordi det ble et verktøy for å kommunisere ut i en tid der reiser og møter var umulig. Men først måtte nettsiden bygges opp teknisk. Året bestod av mye orientering om smittevern.

2021 – Koronaen ble værende hele 2021. Denne pandemien pågikk i to år med uforutsette nivåer av grønt, gult og rød. Noen teatergrupper var heldige med å kunne vise og noen måtte avlyse forestillinger. Vi veiledet i kontrakter, avtaler og løsninger for de som ble utsatt for utsettelse eller avlysninger. Viken Teaterråd turnerte, og vi delte ut produksjonsmidler. Vi lagde en ekstra støtteordning til utsettelser av forestillinger. Vi fortsatte å lage TEATERNYTT med nyheter, politikk, fagartikler, faginformasjon og kronikker. TEATERNYTT ble god mottatt. Vi fikk også til å lage en Teaterkonferanse om «Bærekraft» og en Frivillighetskonferanse med fylkeskommunen. Sammen med Nettverk for regionale teaterråd fikk vi opp 4 digitale fagseminar og 2 digitale workshops. Fylkeskommunen kom med ekstra pandemimidler som vi lyste ut. Vi lager en covid-19 rapport om amatørteaterfeltet og hvordan de hadde greid seg under pandemien.

2022 – Året ble preget av at det er Frivillighetsåret. Viken Teaterråd fikk gitt ut en egen praktisk brosjyre om bærekraft i amatørteater. Den ble godt mottatt også av andre kulturaktører. Dette er året vi produserte 80 artikler i TEATERNYTT og starter med teaterkritikk. Høsten ble fri for pandemirestreksjoner og alt gikk bra med våre to konferanser. Alt begynte å vende tilbake til normal drift. Det nye var at Viken Fylkeskommune ble bestemt oppløst fra og med 1.januar 2024. Viken Teaterråd venter med vedtaket om vi skal tilbake til Akershus Teaterråd til årsmøtet 2024. Viken Teaterråd dro endelig ut og så teater. Publikum hadde ikke lenger ingen restriksjoner og voksengruppene fikk endelig spille. På nyåret 2022 opplevde vi siste pandemiutsettelser, og i uke 9viste vi våre 6 eminente digitale fagkurs laget for Nettverk for regionale teaterråd. Teaterkonferansen ble om «Inkludering» og en av de best konferansene vi har hatt. Vi lagde en utvidet Frivillighetskonferanse i Frivillighetsåret på Lillestrøm Kultursenter med litt ekstra mat, kulturinnslag, gjester og innhold, sammen med de andre fylkesparaplyorganisasjonene.

Alle årene delte ATR ut teatermidler, sender forestillinger i sosiale instistusjoner, driver utstrakt faglig veiledning, informasjon teaterfaglig på diverse platformer, er ute i feltet/kulturmøter og er aktiv i politisk arbeid. Dette vanlige arbeidet, i tillegg til å drifte organisasjonen, tar mest av vår tid.

Tags

Utskrift   E-post

Akershus Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook