Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Fullstendig lovtekst finnespå www.lovdata.no.

Det viktigte for medlemsgruppene i ATR å vite fra forskriftene er nedenfor:
    
Regler for godkjenning av kurs, jf forskriftens § 7:

Følgende forutsetninger må oppfylles for at et kurs er tilskuddsberettiget:

a) Kurset må bestå av minst åtte kurstimer.
b) Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart.
c) Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet er arrangør av kurset.
d) Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper.

Følgende forutsetninger må oppfylles for at en deltager er godkjent for et tilskuddsberettiget kurs:

a) Deltageren må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
b) Deltageren må ha deltatt i minst 3/4 av kurstimene.
Lovens § 7: Gratis bruk av undervisningslokaler

Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. Departementet gir nærmere forskrifter.

Forskrift til lovens § 7:

Forskriftens § 10: Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler.

Når det avholdes kurs med tilskudd etter kapittel 2 i forskriften, skal arrangøren ikke belastes utgifter vedrørende lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene. Første punktum gjelder kurs som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier unntatt, og ikke varer lenger enn til kl. 21.00. For utlån ut over dette må det treffes særskilt avtale med lokaleier.

Lokaleier kan fastsette utfyllende regler for utlån av offentlige undervisningslokaler og -utstyr. Reglene må ikke diskriminere mellom kursarrangører, men bør kunne gi muligheter for prioritering av tiltak og grupper ut fra voksenopplæringslovens formål.

Det bør utarbeides en samlet utlånsplan for bruk av undervisningslokalene på grunnlag av utlysning, søknader og et avtalt låneforhold med den enkelte kursarrangør.

Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen.

Ved utlån av spesialrom/skoleverksteder må det avtales hensiktsmessige kontrollordninger.

Kursarrangør er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og materiell.

Kursarrangøren skal sørge for at kursdeltagerne blir kjent med gjeldende bestemmelser for bruk av lokaler og utstyr.

Ytterligere presisering i Rundskriv F-16-09 til § 10 Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler

Reglene om gratis bruk av undervisningslokaler bygger på prinsippet om samordnet ressursbruk, noe som innebærer at det offentliges investeringer innenfor undervisningssektoren skal komme studieforbundene til gode ved avholdelse av kurs som med tilskudd etter kapittel 2 i forskriften. Departementet vil presisere at retten til gratis bruk av undervisningslokaler først inntrer når lokaleiers/utdanningsinstitusjonens bruk til egen undervisningsvirksomhet er oppfylt.

Lovens § 10: Dokumentasjon på gjennomført opplæring

Deltagere på kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven skal ha dokumentasjon på gjennomført opplæring. Departementet gir nærmere forskrifter.
Forskrift til lovens § 10:

Forskriftens § 11: Dokumentasjon på gjennomført opplæring.

Studieforbundet skal gi kursdeltagere en dokumentasjon på gjennomført kurs/opplæringstiltak. Dokumentasjonen skal minst inneholde studieforbundets navn, kursdeltagerens navn, innhold og omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan

Tags

Utskrift   E-post

Akershus Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook